Login Membership 장바구니 Mypage Contact Us  
             
 
 
> ACCESSORIE 악세서리
 
라인커트/클리퍼 부력제/침강제 홀 더/수온계 라인 관련 용품
인디케이터/포셉 돋보기/썬글라스 기타 악세사리
 
 
 
 
 
캐스팅연습용
48,000원
상품종류 판매가 재고여부
One Type 48,000
품절상품 입니다.
 
 
     
   
     
 


 

  •  캐스팅을 처음 배우시는 입문자를 위한 실내용 캐스팅 연습용 로드

            낚시대끝에서 포워드 캐스팅과 백워드 캐스팅시

            루프를 간결하게 만들기 위한 연습시 아주 용이합니다.